KANSEN EN TELLEN Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu "Kansen en tellen" geheel doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
11: kansexperiment — gebeurtenis — experimentele kans — relatieve frequentie — simulatie
12: aselect — theoretische kans — wet van de grote aantallen
13: wegendiagram — boomdiagram — venndiagram
14: n-faculteit — permutaties
15: permutaties — combinaties — driehoek van Pascal

Activiteitenlijst:
11: kansen bepalen op grond van kansexperimenten en/of simulaties
12: kansen bepalen op grond van redeneringen met even waarschijnlijke mogelijkheden
13: diagrammen gebruiken om mogelijkheden te tellen
14: machten en faculteiten gebruiken om mogelijkheden te tellen
15: mogelijkheden tellen met behulp van permutaties en combinaties en de driehoek van Pascal

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven