DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp "Discrete kansmodellen" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
41: stochast = toevalsvariabele — discrete stochast — kansverdeling — verwachtingswaarde — variantie — standaardafwijking
42: onafhankelijke stochasten
43: Bernoulli-experiment — binomiale stochast — parameters van een binomiale stochast
44: hypergeometrische stochast
45: wortel-n-wet

Activiteitenlijst:
41: bij een discrete stochast een kansverdeling karakteriseren door verwachtingswaarde en standaardafwijking
42: verwachting en standaardafwijking van de som en het product van twee stochasten bepalen
43: binomiale kansen berekenen — een binomiale kansverdeling opstellen
44: kansen berekenen bij trekking zonder terugleggen — deze kansen benaderen met binomiale kansen
45: de wortel-n-wet voor de som van n dezelfde stochasten toepassen.

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven