MODELLEREN Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp "Modelleren" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
11: begrip evenredig met een macht — evenredigheidsconstante — machtsfunctie
12: modelleren — modelcyclus
13: vragenlijst als hulpmiddel bij modelleren

Activiteitenlijst:
11: machtsfuncties herkennen — heen- en terugrekenen bij machtsfuncties
12: modelleren als activiteit herkennen en de stappen in de modelcyclus herkennen
13: zelf rekenmodellen opstellen door goede vragen te stellen

Samenvatten
Achtergronden
Opgaven