HYPOTHESEN TOETSEN Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp "Hypothesen toetsen" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
61: begrip hypothese toetsen — nulhypothese — alternatieve hypothese — fout van de eerste soort — kritieke gebied
62: binomiale toets — significantieniveau — éénzijdig en tweezijdig toetsen
63: normale toetsing van het gemiddelde
64: tekentoets — chi-kwadraat toets

Activiteitenlijst:
61: bij hypothese toetsen de kans op een fout van de eerst soort bepalen
62: een binomiale toets uitvoeren bij gegeven significantieniveau
63: een normale toets van het gemiddelde uitvoeren bij gegeven significantieniveau
64: een tekentoets of een chi-kwadraat-toets uitvoeren bij gegeven significantieniveau

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven