STATISTIEK Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp "Statistiek" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
31: kwalitatieve variabelen — discrete/continue kwantitatieve variabelen
32: (relatieve) frequentie — frequentietabel, frequentieverdeling — somfrequenties — klassenindeling
33: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram — histogram, (som)frequentiepolygoon — steel-blad-diagram
34: centrummaten: modus, mediaan, gemiddelde — spreidingsmaten: spreidingsbreedte, kwartielafstand, standaardafwijking — kwartielen, boxplot
35: klokvormige frequentieverdeling — twee vuistregels

Activiteitenlijst:
31: representativiteit van een steekproef bedoordelen — soorten statistische variabelen herkennen
32: (som)frequentieverdelingen maken — werken met klassen
33: diagrammen gebruiken om statistische resultaten weer te geven (ook met de GR en/of Excel)
34: centrummaten en spreidingsmaten berekenen (schatten) zowel met als zonder klassenindeling (ook met de GR en/of Excel)
35: uitspraken doen op grond van steekproefverdelingen

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven