Beroemde wiskundigen
menu-75wiskundigen
Beroemde wiskundigen
Simon Stevin (1548 - 1620) was een Vlaams ingenieur en wiskundige. Geboren in Brugge verhuist hij in 1581 om te studeren naar Leiden. Daar wordt hij ingenieur. Hij voert vooral waterbouwkundige en stedebouwkundige werken (o.a. fortificaties) uit. Dat kwam in de tijd van de Tachtigjarige oorlog van de Verenigde Nederlanden tegen Spanje goed van pas. Maar bovenal schrijft hij leerboeken in de Nederlandse taal, een unicum voor die tijd, want de meeste wetenschappers schreven in het Latijn. Verder beijvert hij zich voor het invoeren van het tientallig stelsel in zijn beroemde boek "De Thiende".
Hij komt in 1593 als ingenieur en als leermeester in dienst van de toenmalige stadhouder Prins Maurits. In drie boeken onder de titel "Wisconstighe Ghedachtenissen" beschrijft hij de theorie uit die lessen, niet alleen over wiskunde, maar ook over mechanica, astronomie en boekhouden.
Hij overlijdt in 1620.

» De tijd van Stevin
» Het leven van Stevin
» Stevin's werk

Links naar nederlandstalige sites:
» Over De Thiende
» Teksten van Stevin

Links naar anderstalige sites:
» Over Stevin

De tijd van Stevin

Stevin leefde in het Nederland van Tachtigjarige Oorlog tegen de Spaanse heersers over de Lage Landen. De Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) was een bevrijdingsoorlog van de Verenigde Nederlanden van de Spaanse overheersing en een oorlog om vrijheid van godsdienst. Het was de tijd van van het stadhouderschap in Nederland. Een jaar na de dood van Willem de Zwijger werd zijn zoon Prins Maurits stadhouder van Holland en Zeeland. Samen met zijn neef Willem Lodewijk (de stadhouder van Friesland) hernam hij de strijd tegen de pogingen van de Spaanse koning om zijn gezag in de Republiek der zeven verenigde Nederlanden te doen gelden, na een reorganisatie van het leger van deze Staten.

Bij de organisatie van zijn verdediging liet hij veel waterwerken uitvoeren en fortificaties bouwen. Hij had daarom ingenieurs als Stevin hard nodig. Aan de pas gestichte universiteiten zoals die in Leiden werden dergelijke vakmensen opgeleid.
De Republiek der Verenigde Nederlanden bloeide na 1600 op als een plaats waar in alle vrijheid gewerkt en gestudeerd kon worden. De beroemde Franse filosoof en wiskundige René Descartes vestigde zich hier. En de wetenschappen namen onder invloed van toenemende handel en scheepvaart nog verder in belang toe. Dit was het begin van de Gouden Eeuw.

1585 - 1625: Stadhouderschap Prins Maurits
1568 - 1648: 80-jarige oorlog tussen de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden en de Spaanse koningen Filips II en Filips III.
1564 - 1642: Galileȹ
1596 - 1650: Descartes

Over Stevin

Simon Stevin werd waarschijnlijk in 1548 in Brugge geboren als buitenechtelijk kind van Catalyne van der Poort en Anthuenis Stevin. Over zijn jeugd is nauwelijks iets bekend. In 1577 wordt hij klerk in Brugge; daarvoor heeft hij een soortgelijke functie vervuld in Antwerpen. Het lijkt er op dat Stevin nogal wat in Europa heeft rondgezworven, maar veel details daarover zijn niet bekend.

In 1581 verhuist hij naar Leiden waar hij zich inschrijft aan de universiteit. Naast zijn studie vindt hij tijd voor publicaties en vooral waterbouwkundige werken. Zo verlenen de Staten van Holland hem een groot aantal octrooien die te maken hebben met een door hem uitgevonden watermolen. Hij geeft advies bij baggerwerkzaamheden en is betrokken bij de bouw van nieuwe watermolens en het verbeteren van oude. Hierbij werkt hij nauw samen met Johan Hugo Cornets de Groot, de vader van de bekende rechtsgeleerde Hugo de Groot.
Bijvoorbeeld is De Groot erbij, wanneer Stevin van de toren van Delft zijn beroemde valproeven doet. Aristoteles heeft eens beweerd, dat de zwaarste lichamen het snelst vallen. Stevin toont aan dat dit niet zo is. Twee loden ballen, waarvan de ene tien maal zo zwaar is als de andere, worden tegelijkertijd losgelaten van een hoogte van circa tien meter. Stevin komt tot de conclusie "datse t'samen so ghelyck opt bart vallen, dat haer beyde gheluyden een selve clop schijnt te wesen".

Stevin houdt zich in die jaren ook veel bezig met wiskunde. Hij is weliswaar geen onderzoeker op dat terrein, maar schrijft veel leerboeken. Opvallend is dat hij - in tegenstelling tot wat gangbaar was in die dagen - niet in het Latijn maar in het toenmalige Nederlands of het Frans schrijft. Hij schrijft over:

Hoewel Stevin geen groot wiskundige is de zin dat hij wiskundige ontdekkingen heeft gedaan, is zijn betekenis voor de wiskunde in de Lage Landen groot. Hij heeft er met name voor gezorgd dat er Nederlandstalige leerboeken kwamen en vooral: hij heeft het tientallig stelsel algemeen ingang doen vinden.

In 1593 treedt Stevin in dienst als ingenieur en leermeester bij Prins Maurits. In de jaren 1605 tot 1608 schrijft hij een driedelige serie boeken met daarin de inhoud van zijn lessen aan Prins Maurits. In 1620 sterft hij.

Stevin's belangrijkste werk

De werken van Simon Stevin: