<a href="view.php?page=extra/po">Praktische opdrachten</a> <a href="view.php?page=extra/po-uitvoering" class="selected">Uitvoering</a> <a href="view.php?page=extra/po-onderbouw">Onderbouw</a> <a href="view.php?page=extra/po-bovenbouw">havo/vwo top</a> <a href="view.php?page=extra/po-vmbo">vmbo</a>
menu-extra-po

Praktische opdrachten uitvoeren

Onderzoek bij wiskunde

Een praktische opdracht is een opdracht waarbij je als leerling (soms met anderen) zelf iets moet onderzoeken, een onderzoeksopdracht. In alle leerjaren en afdelingen van de school kunnen praktische opdrachten worden uitgevoerd, van heel eenvoudig in het begin van de schoolloopbaan tot zeer omvangrijk (een profielwerkstuk) bij de afsluiting ervan.

Soms is een onderzoeksopdracht heel erg gesloten. Dat wil zeggen: hij is heel erg nauwkeurig omschreven en afgebakend. Bijvoorbeeld moet een bepaalde (gegeven) formule worden afgeleid, of moeten er (met al bekende wiskundige vaardigheden) bepaalde praktische berekeningen worden uitgevoerd en/of constructies worden gedaan en bouwsels gemaakt. Kenmerkend voor dergelijke praktische opdrachten is, dat de onderzoeksvraag al in de opdracht is opgenomen. Wel moet je hem zelf nog in eigen woorden opschrijven en soms (met name in de bovenbouw) ook wat scherper formuleren en deelvragen verzinnen.

Een onderzoeksopdracht kan ook heel erg open zijn met weinig afbakening en ook weinig tot geen aanwijzingen over de aanpak. Bijvoorbeeld:

Schrijf een werkstuk over de betekenis van de windenergie.

Nu moet je zelf een goede onderzoeksvraag opstellen. Verder moet je een plan van aanpak bedenken en middels een logboek bijhouden hoe die aanpak verloopt.

Het uitvoeren van een praktische opdracht: drie werkmodellen

Er zijn een paar manieren om een praktische opdracht uit te voeren, gebaseerd op het beoogde eindresultaat. De eerste manier is de meest eenvoudige. Bij de volgende manieren is steeds meer eigen inbreng nodig.

Het beoordelen van een praktische opdracht

Bij een praktische opdracht is het handig om een vast titelblad te gebruiken waarop je het nodige invult. Bijvoorbeeld het onderwerp van de opdracht, maar ook de onderzoeksvra(a)g(en) en (in het kort) het plan van aanpak. Er zijn twee standaard titelbladen (in MS-Word) die je met behulp van de rechtermuisknop kunt downloaden naar jouw eigen computer:

De leraar (bij een profielwerkstuk zal het vaak om twee leraren gaan) kan daarop vooraf de verdeling van de punten over de diverse onderdelen van de praktische opdracht invullen. Eventueel geeft hij op dat blad (bij uitwerking) nog weer aanvullende eisen aan. Ook kan hij eisen stellen aan de te gebruiken hulpmiddelen, bijvoorbeeld computerprogramma's waarmee je moet werken, zoals MS-Excel of OO-Calc of GeoGebra.
Verder kan op het titelblad worden ingevuld wanneer de praktische opdracht af moet zijn. Bij een grotere open praktische opdracht is het handig om regelmatig tussentijds de voortgang te bespreken en vooraf vast te leggen welke presentatievorm (een werkstuk, een posterpresentatie, een presentatie met MS-PowerPoint of Prezi, of nog iets anders) er aan het einde wordt verwacht.

Op de afgesproken datum wordt de praktische opdracht volledig uitgewerkt ingeleverd. Het resultaat wordt nagekeken en met je nabesproken. Daarbij zal vast wel worden nagegaan of iedereen die eraan heeft meegwerkt echt begrijpt wat er is gedaan en opgeschreven. Vervolgens worden (wellicht na een mooie presentatie) punten toegekend en komt het cijfer tot stand.
Na invulling van het eindcijfer kunnen zowel de beoordelaars als de uitvoerders van de praktische opdracht een paraaf zetten waarmee wordt aangegeven dat deze praktische opdracht is afgesloten.