Files

Een praktische opdracht voor de tweede fase havo/vwo, wiskunde B

Bronnen: Het begrip file in de Wikipedia.
Internet, zoeken op de volgende trefwoorden: fileprobleem, Traffic Information Center, Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Theorie: Analyse: Veeltermfuncties en differentiëren
Resultaat: Werkstuk gemaakt in een tekstverwerker (titelblad downloaden)
Studielast: 4-6 uur

Files ontstaan als het te druk is op de wegen (vooral tijdens de ochtend- en avondspits). Je krijgt namelijk een file als in een min of meer constante stroom auto's met ongeveer dezelfde snelheid op een bepaalde plaats wordt geremd.
Een voorbeeld is het verminderen van het aantal rijstroken, of het afslaan naar een afrit richting de parkeerplaats van een pretpark of een evenement. Omdat de weggebruikers dan meestal niet tijdig hun snelheid aanpassen moet er worden geremd. Zo'n file is niet nodig als iedereen de juiste doorstroomsnelheid kiest. Je kunt zelf een algebraïsch model opstellen voor het fileprobleem. Het gaat daarbij om het berekenen van de beste doorstroomsnelheid in km/uur. Maak daarbij gebruik van de volgende aannames:

Maak zelf een schatting van de gemiddelde lengte van een auto. Stel op grond daarvan een formule op voor het aantal auto's f dat per minuut het punt passeert waar de file ontstaat als functie van v. De bedoelde formule heeft de vorm:

f= v a+b v 2

waarin a de geschatte lengte van een auto is en b een constante is die voortkomt uit de berekening van de remweg. Bepaal de juiste waarden voor a en b gebaseerd op de aannames. Bepaal van de gevonden functie f(v) een maximum en vooral de waarde van v waarvoor dat maximum optreedt.

Maak een werkstuk over het fileprobleem waarin je het bovenstaande verwerkt. Ga in dat werkstuk in op de juistheid van de aannames; probeer de aannames en daarmee de gevonden formule te verbeteren (bijvoorbeeld kun je een reactietijd inbouwen in de formule voor de remweg). Ga ook in op de toename van het fileprobleem in Nederland, de economische schade die daardoor wordt veroorzaakt en de oplossingen die men bedenkt om het fileprobleem uit de wereld te krijgen.


Opdracht: